ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ขอส่งความปรารถนาดีและขอขอบคุณสำหรับมิตรภาพที่ดีจากท่านตลอดปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการของ “No Gift Policy” จึงขอความร่วมมือจากท่านงดเว้นการให้ของขวัญ ของที่ระลึก การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทั้งในช่วงเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาสเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรณีที่ได้รับของขวัญและไม่สะดวกที่จะส่งกลับคืน บริษัทจะนำของขวัญไปบริจาคเพื่อการกุศล หรือสาธารณะประโยชน์ หรือดำเนินการอื่นใดตามความเหมาะสมต่อไป
คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนขอน้อมรับไมตรีจิตจากท่าน และขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือที่ดีมา ณ โอกาสนี้