รายละเอียด

งานโครงสร้างเหล็ก เป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กต่างๆ เพื่อใช้ใน โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารต่างๆ ส่วนใหญ่งานโครงสร้างเหล็ก ในปัจจุบันจะเป็นส่วนหนึ่งของงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงาน ขนาดใหญ่

โครงการสำคัญที่ผ่านมา

 • โครงการ TUPI REPLICANT FPSO
  (ประเทศบราซิล, 2558-2560)
  งานโครงสร้างเหล็กสำหรับงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงาน
  โครงสร้างขนาดใหญ่ปริมาณ 5,300 ตัน
 • โครงการ PETROBRAS FPSO P75/P77
  (ประเทศบราซิล, 2557-2559)
  งานโครงสร้างเหล็กสำหรับงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงาน
  โครงสร้างขนาดใหญ่ปริมาณ 12,000 ตัน
 • โครงการ ROY HILL IRON ORE
  (ประเทศออสเตรเลีย, 2557-2558)
  งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กสำหรับการประกอบกลุ่มชิ้นงาน
  ขนาดใหญ่่ปริมาณ 7,000 ตัน
 • โครงการ RIO TINTO CAPE LAMBERT PORT B PHASE A/B/C
  (ประเทศออสเตรเลีย, 2555-2557)
  งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กสำหรับการประกอบกลุ่มชิ้นงาน
  ขนาดใหญ่ปริมาณ 12,000 ตัน
 • โครงการ FMG SOLOMON MINING
  (ประเทศออสเตรเลีย, 2554)
  งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กสำหรับการประกอบกลุ่มชิ้นงาน
  ขนาดใหญ่ปริมาณ 1,400 ตัน
 • โครงการ RAPID GROWTH 5 IRON ORE
  (ประเทศออสเตรเลีย, 2552-2553)
  งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กสำหรับการประกอบกลุ่มชิ้นงาน
  ขนาดใหญ่ปริมาณ 4,400 ตัน