ประวัติ บริษัท

2537

บริษัทก่อตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ “บีเจซี อินดัสเตรียล จำกัด” ที่ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง

2544

บริษัทขยายและย้ายสำนักงานมายังโรงงาน อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทเริ่มรับงานจากต่างประเทศผ่านผู้รับเหมาโครงการ หลักชื่อ ITT S.p.A
2545

บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000

2546

บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บริษัทได้รับการรับรองระบบตามข้อกำหนด ASME
2547

บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพ SQL (Safety Quality License)

2549

บริษัทเริ่มรับงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ ที่ประเทศออสเตรเลีย

บริษัทดำเนินการส่งมอบงานโครงการ Alcan Gove Calcinator ที่ประเทศออสเตรเลีย
2551

บริษัทได้เริ่มรับงานติดตั้งนอกสถานที่ขนาดใหญ่

บริษัทดำเนินการส่งมอบงานโครงการ Tenke Fungurume Mining Project ที่สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยคองโก
2552

บริษัทขยายงานให้บริการรับจ้างหล่อชิ้นส่วนคอนกรีต สำเร็จรูป

บริษัทดำเนินการส่งมอบงานโครงการ Air Liquide H2 Plant ที่ประเทศสิงคโปร์
2553

บริษัทได้รับรางวัลผู้เสียภาษีดีเด่น

2554

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004

บริษัทได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย OHSAS 18001:2007
2555

บริษัทได้เริ่มรับงานโครงการ APLNG Pre-Assembly Unit & Wellhead Separator ที่ประเทศออสเตรเลีย

2556

บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทก่อสร้างโรงชุบสังกะสี (Galvanizing) และโรงผลิต เหล็กตะแกรง (Grating) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2557

บริษัทได้รับคัดเลือกเข้าอยู่ในกลุ่มดัชนี SET 100 และ MSCI Global Small Cap Indexes

บริษัทเริ่มรับงาน FPSO P75/P77 Modules กับ Petrobras ที่ประเทศบราซิล
บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 14001:2008 สำหรับโรงชุบสังกะสี
บริษัทได้รับรางวัลด้านความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ (CSR) เกี่ยวกับการสนับสนุนคนพิการ
บริษัทก่อสร้างโรงงานสร้างคานรับนํ้าหนัก (Build Up Beam) เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก
2558

บริษัทเข้ารับงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ FPSO Compression Modules ของบริษัท TUPI BV (บริษัทร่วมทุนระหว่าง Petrobras และพันธมิตร)

บริษัทได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการใช้พื้นที่ในบริเวณ ท่าเรือนํ้าลึกในอำเภอสัตหีบ สำหรับเป็นพื้นที่ประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่กับ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
2559

บริษัทประสบความสำเร็จในการส่งมอบโครงการ The FPSO Compression Modules (01B และ 02B) โดยมีผลงานเป็นที่พึงพอใจทำให้บริษัทได้รับสัญญาโครงการ the FPSO Compression Modules (03B)

บริษัทได้รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน์จากการที่บริษัทดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2560

บริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ ราคาตลาดระหว่าง 3,000 -10,000 ล้านบาท

บริษัทได้ร่วมลงนามในบันทึกเพื่อความเข้าใจกับ SunSHIFT เพิ่มดำเนินโครงการต้นแบบสำหรับงานโครงสร้างเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศออสเตรเลีย
2561

ประสบความสำเร็จในการส่งมอบโครงการ FPSO Compression Modules (03B) ของบริษัท TUPI BV

ได้รับงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ในชื่อโครงการ UPGN Comperj ของ Kerui Me’todo Construcao e Montagem S.A ในอุตสาหกรรมน้ำมันและกาซธรรมชาติที่ประเทศบราซิล

ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” (CAC)

2562

ประสบความสำเร็จในการส่งมอบโครงการ Phase 4B BLWPC and Decks Fabrication and Transportation ของบริษัท Ophir Thailand (Bualuang) จำกัด

ได้รับงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในชื่อโครงการ CRISP ซึ่งเป็นงานแปรรูป ผลิตภัณฑ์เหล็กและประกอบ กลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมน้ำมัน และ ปิโตรเคมีที่ประเทศสิงคโปร์