งบการเงินประจำปี 2563 PDF | 6.91 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 PDF | 11.1 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 PDF | 9.47 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 PDF | 10.4 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2562 PDF | 12.1 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 PDF | 9.56 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 PDF | 9.10 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 PDF | 8.11 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2561 PDF | 12.0 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 PDF | 8.57 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 PDF | 8.89 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 PDF | 7.56 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2560 PDF | 12.1 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 PDF | 10.2 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 PDF | 10.0 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 PDF | 8.09 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2559 PDF | 12.0 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559 PDF | 8.89 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559 PDF | 8.46 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559 PDF | 8.91 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2558 PDF | 11.3 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558 PDF | 9.26 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558 PDF | 9.20 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558 PDF | 7.64 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2557 PDF | 0.99 MB ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2556 PDF | 9.22 MB ดาวน์โหลด