บริษัทฯ มีใบรับรองจากสถาบัน ระหว่างประเทศ ที่รู้จักกันดีที่มีความมุ่งมั่นที่จะ testment และความสามารถของบริษัทในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และ บริการที่มีคุณภาพ สูงสุด

ACCREDITED BY TÜV NORD

ISO 9001 : 2015 (Quality Management System)

ISO 14001 : 2015 (Environmental Management System)

ISO 45001 : 2018 (Occupational Health and Safety Management System)

CERTIFICATES FROM AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS

Standards for “S”, “U” and “U2” (boiler and pressure vessel)

BJCHI IS CERTIFIED AS A MEMBER OF THAILAND’S PRIVATE SECTOR- COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION

CERTIFICATE OF ESG100 COMPANY FROM THAIPAT

ได้รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 จากสถาบัน ไทยพัฒน์ จากการที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจควบคู่กับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รางวัลผู้เสียภาษีดีเด่น

รางวัล “รัษฎากรพิพัฒน์” เป็นรางวัลสำหรับผู้เสียภาษีคุณภาพ ที่มีความรับผิดชอบต่อการทำหน้าที่เสียภาษีให้แก่ประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เสียภาษีเกิดความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่ของตนพร้อมทั้งตระหนักถึงคุณค่าของการทำความดีและรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติการเสียภาษีตามหลักบรรษัทภิบาล ออกให้โดยกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

บีเจซีได้รับรางวัลรัษฎากรพิพัฒน์ ประเภทนิติบุคคล ประจำปี 2553