คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ประจำปี 2564

ไตรมาส 3 ปี 2564

ไตรมาส 2 ปี 2564

ไตรมาส 1 ปี 2564

ประจำปี 2563

ไตรมาส 3 ปี 2563

ไตรมาส 2 ปี 2563

ไตรมาส 1 ปี 2563

ประจำปี 2562

ไตรมาส 3 ปี 2562

ไตรมาส 2 ปี 2562

ไตรมาส 1 ปี 2562

ประจำปี 2561

ไตรมาส 3 ปี 2561

ไตรมาส 2 ปี 2561

ไตรมาส 1 ปี 2561

ประจำปี 2560

ไตรมาส 3 ปี 2560

ไตรมาส 2 ปี 2560

ไตรมาส 1 ปี 2560

ประจำปี 2559

ไตรมาส 3 ปี 2559

ไตรมาส 2 ปี 2559

ไตรมาส 1 ปี 2559

ประจำปี 2558

ไตรมาส 3 ปี 2558

ไตรมาส 2 ปี 2558

ไตรมาส 1 ปี 2558

ประจำปี 2557

ประจำปี 2556