หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และชื่อกรรมการล่วงหน้า PDF | 0.38 MB ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 PDF | 1.69 MB ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และชื่อกรรมการล่วงหน้า PDF | 0.40 MB ดาวน์โหลด
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น PDF | 0.34 MB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 PDF | 2.00 MB ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และชื่อกรรมการล่วงหน้า PDF | 0.79 MB ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 PDF | 0.63 MB ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 PDF | 1.72 MB ดาวน์โหลด
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น PDF | 0.68 MB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 PDF | 0.87 MB ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และชื่อกรรมการล่วงหน้า PDF | 0.64 MB ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 PDF | 1.34 MB ดาวน์โหลด
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น PDF | 0.60 MB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 PDF | 0.77 MB ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และชื่อกรรมการล่วงหน้า PDF | 0.64 MB ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 PDF | 1.28 MB ดาวน์โหลด
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น PDF | 0.43 MB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 PDF | 0.57 MB ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และชื่อกรรมการล่วงหน้า PDF | 0.51 MB ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 PDF | 0.45 MB ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 PDF | 1.27 MB ดาวน์โหลด
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 PDF | 1.08 MB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 PDF | 0.64 MB ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และชื่อกรรมการล่วงหน้า PDF | 0.51 MB ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 PDF | 0.44 MB ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 PDF | 1.29 MB ดาวน์โหลด
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 PDF | 0.97 MB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 PDF | 0.62 MB ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และชื่อกรรมการล่วงหน้า PDF | 0.56 MB ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 PDF | 0.52 MB ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 PDF | 1.55 MB ดาวน์โหลด
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 PDF | 1.20 MB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 PDF | 7.39 MB ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของ บริษัท บีเจซีเฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)* PDF | 0.59 MB ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 PDF | 1.09 MB ดาวน์โหลด
* หมายเหตุ ก่อนการรับรองโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น