STOCK PRICE

SET INDEX

รายงานประจำปีของ BJCHI

รายงานประจำปีฉบับนี้้เป็นข้อมูลนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบถึงข้อมูลนโยบายและภาพรวมของการประกอบธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ปัจจัยความเสี่ยง ข้อมูลหลักทรัพย์ และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์และรูปแบบเพื่อแจ้งให้ทราบก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงวาระต่างๆ ที่จะพบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินแจ้งเตือนวัน-เวลากิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดขึ้นของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เพื่อให้นักลงทุนไม่พลาดกิจกรรมสำคัญต่างๆ

ข้อมูลสรุปทางการเงิน

ข้อมูลเผยแพร่ที่สรุปมาเป็นตัวเลขข้อมูลในส่วนสำคัญทางด้านการเงิน และข้อมูลต่างๆ ในด้านงบการเงินของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลชี้แจงในเรื่องรายละเอียดของนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลการจ่ายเงินปันผลให้แก่นักลงทุนของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)