รายละเอียด

บริษัทให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กเป็นภาชนะบรรจุสินค้าประเภทของเหลว ก๊าซ หรือสารเคมี โดยบริษัทได้เริ่มให้บริการผลิตภัณฑ์ดัง กล่าวในปี 2537

โครงการลูกค้าขอบเขตงานประเภทปริมาณงานระยะเวลา
UTE PUNTA DEL TIGRE CCPP PROJECTHYUNDAISTORAGE TANKS 8 UNITSF600 TONS2014
SRIRACHA THAI LINEAR ALKYBENZENE PROJECTHYUNDAISTORAGE TANKS 10 UNITSF700 TONS2014
CHEVRON WHEATSTONE LNG PLANT PROJECTEVTROOFS AND PONTOONS FOR LNG AND CDS TANKSF2,200 TONS2014
COBALT MINING PROJECTPREEPORT-MCMORANTANKS AND ACCESSORIESF & E480 TONS2007-2008