คณะกรรมการบริหาร

นายคิล ยัง ลี
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
นายหยัง เจิน ลี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
นายเซิง วู ลี
รองกรรมการผู้จัดการ /กรรมการ
นายเชิง จิน ลี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ /กรรมการ
นายมายังซับ ซอง
กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน