รายละเอียด

บริษัทให้บริการประกอบและเชื่อมท่อให้ได้ขนาดและรูปร่างตามแบบ ที่ลูกค้ากำหนดเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม

โครงการลูกค้าขอบเขตงานประเภทปริมาณงานระยะเวลา
REPLICANT FPSO COMPRESSION MODULES PROJECTTUPI BVPIPE SPOOLING FOR MODULARIZATION F3,300 TONS2015 – 2017
PETROBRAS FERTILIZER PLANT PROJECTTOYOSETALPIPE SPOOLING SCOPE3,000 TONS2015
PETROBRAS FPSO P75 & P77 PROJECTQGI PIPE SPOOLING FOR MODULARIZATION F3,000 TONS2014 – 2016
UTC PIPE SPOOL PROJECTUTCPIPE SPOOLING SCOPE1,200 TONS2011 – 2012
TENKE FUNGURUME MINING PROJECTFREEPORT-MCMORANPIPE SPOOLING FOR SITE ERECTIONE3,000 TONS2008