นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่บริษัท

ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น อัตราผลตอบแทนเงินปันผล รอบผลประกอบการ
25/02/65 14/03/65 11/05/65 เงินปันผล 0.05 2.38% 2564
25/02/64 15/03/64 12/05/64 เงินปันผล 0.03 1.88% 2563
27/02/63 17/03/63 12/05/63 เงินปันผล 0.13 7.00% 2562
25/02/62 15/03/62 14/05/62 เงินปันผล 0.10 5.20% 2561
21/02/61 2560
27/02/60 13/03/60 11/05/60 เงินปันผล 0.125 2.50% 2559
14/11/59 28/11/59 14/12/59 เงินปันผล 0.125 5.10% 2559
24/02/59 29/04/59 19/05/59 เงินปันผล 0.50 7.00% 2558
25/02/58 11/05/58 26/05/58 หุ้นปันผล 4:1 0.80% 2557
25/02/58 11/05/58 26/05/58 เงินปันผล 0.25 3.40% 2557