รายละเอียด

บริษัทมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่เพื่อการส่งออก งานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงาน ขนาดใหญ่เป็นการรวมงานโครงสร้างเหล็ก งานระบบท่อ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องอัดแรงดัน ภาชนะความดัน อุปกรณ์เปลี่ยนแปลงความร้อน ระบบไฟฟ้าและเครื่องมือวัด เพื่อประกอบเป็นงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ งานแปรรูปและประกอบ กลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ได้ลดต้นทุนการก่อสร้าง ช่วยสร้างความสมดุลย์ในการใช้แรงงานในการทํางานและขจัดปัญหาพื้นที่ในการทํางานที่จํากัด ของลูกค้า โดยงานลักษณะดังกล่าวต้องอาศัยการออกแบบทางด้านวิศวกรรมขั้นสูง ใช้โรงงานและพื้นที่ขนาดใหญ่ที่บริเวณอยู่ใกล้ท่าเรือนํ้าลึก ทั้งนี้ บริษัทรับทํางานก่อสร้างและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่งานตามแบบของลูกค้าในพื่นที่ของบริษัทที่มีประมาณ 30 อาคารโรงงานใน อําเภอนิคมพัฒนาและนําไปประกอบเป็นโครงสร้างกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ ณ บริเวณพื้นที่ประกอบชิ้นส่วนงานขนาดใหญ่ 4 แห่งก่อนส่งออกซึ่งพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบและท่าเรือมาบตาพุด

โครงการลูกค้าขอบเขตงานประเภทปริมาณงานระยะเวลา
CHARLIE’S DECK & PLATFORM FABRICATION AND TRANSPORTATIONPROJECT (BUALUANGPLATFORM)OPHIRMODULARIZATIONF1,900 TONS2018 – 2019
REPLICANT FPSO COMPRESSION MODULES PROJECTTUPI BVMODULARIZATIONF & E16,500 TONS2015 – 2017
PETROBRAS FPSO P75 & P77 PROJECTQGI MODULARIZATIONF17,000 TONS2014 – 2016
WHEATSTONE LNG PLANT PROJECT (AUSTRALIA)ENTREPOSETANK FABRICATION MODULARIZATIONF2,300 TONS2014 – 2015
ROY HILL IRON ORE PROJECTLAING O’ROURKECONVEYOR TRUSS, TRANSFER STATION AND ASSOCIATED COMPONENTF6,000 TONS2014 – 2015
CAPE LAMBERT PORT B PROJECT, PHASE A, B, CLAING O’ROURKECONVEYOR TRUSS, TRANSFER STATION AND ASSOCIATED COMPONENTF11,800 TONS2012 – 2014
APLNG UPSTREAM PROJECTALCANNATURAL GAS PRE-TREATMENT FACILITIES (WELLHEAD SEPARATOR AND PRE-ASSEMBLY UNIT)F13,000 TONS2011-2015
FMG SOLOMON PROJECTLAING O’ROURKECONVEYOR TRUSS, TRANSFER STATION AND ASSOCIATED COMPONENTF1,400 TONS2011 – 2012
RAPID GROWTH 5 (RGP 5) PROJECTUNITED GROUP CONVEYOR TRUSS, TRANSFER STATION AND ASSOCIATED COMPONENTF4,400 TONS2009 – 2010
ALCAN GAS FILTER HOUSE UNIT PROJECT (AUSTRALIA)ALCANGFH EQUIPMENT FABRICATIONF & E1,200 TONS2006
ALCAN LIQUOR PURIFICATION UNIT PROJECT (AUSTRALIA)ALCANLPU EQUIPMENT FABRICATIONF & E8,000 TONS2006
ALCAN CALCINATION 661-601 PROJECT (AUSTRALIA)ALCANCALCINATION EQUIPMENT FABRICATIONF8,000 TONS2005