เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปีพ.ศ.2563 เป็นปีที่ท้าทายสำหรับเศรษฐกิจโลกหลังการแพร่ระบาดใหญ่ (โควิด-19) ซึ่งนำไปสู่ผลกระทบเชิงลบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกและธุรกิจต่างๆ

องค์กรธุรกิจทั้งหลายต่างพยายามใช้มาตรการต่างๆ เพื่อทำให้ธุรกิจของพวกเขาดำรงอยู่ได้ อาทิเช่น การลดต้นทุนการดำเนินงาน การตัดลดงบประมาณการลงทุน และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือ การรักษากระแสเงินสดให้เพียงพอ

ในขณะเดียวกัน การชะลอตัวของเศรษฐกิจยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อทั้งการบริโภคน้ำมันทั่วโลก และราคาน้ำมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งปีแรกของปีพ.ศ. 2563

อย่างไรก็ตาม หลายประเทศได้เริ่มผ่อนปรนนโยบายการปิดประเทศ ภาวะเศรษฐกิจโลกจึงค่อยๆ ฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีพ.ศ. 2563

นอกจากนี้ ในช่วงปลายปีพ.ศ. 2563 บริษัทผลิตเวชภัณฑ์ยาหลายแห่งได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาวัคซีนสำหรับการป้องกันไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนและธุรกิจต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกได้ในปีพ.ศ. 2564

แม้จะเกิดสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในปีพ.ศ. 2563 นั้น บริษัทฯ ก็ยังได้รับงานโครงการใหม่ ซึ่งได้แก่ โครงการ KOODAIDERI ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และงานเพิ่มเติมจากโครงการ SANTOS ในอุตสาหกรรมก๊าซ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประสบความสำเร็จในการส่งมอบโครงการขนาดใหญ่อย่างมีคุณภาพและตามกำหนดเวลา อย่างเช่น โครงการ UPGN  และ  LINDE ให้กับลูกค้า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถ และความมุ่งมั่นของบริษัทฯ อันเป็นหนึ่งในหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังได้รับการเสนอให้เข้าร่วมการประมูลงานจากลูกค้าตลาดต่างประเทศในหลายอุตสาหกรรม เช่น โรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี ก๊าซ และเหมืองแร่ นี่เป็นสิ่งที่บ่งชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการเข้าไปรับงานโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นโครงการขนาดใหญ่ในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ข่าวหนึ่งที่น่ายินดีที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ถือหุ้นให้ทราบคือ การที่บริษัทฯ ได้รับรางวัล SET Awards ประจำปี 2563 ในกลุ่มรางวัล Business Excellence ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดมอบโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนที่มีความยอดเยี่ยมและโดดเด่น มีศักยภาพ และความสามารถในการดำเนินงานทางธุรกิจ

โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Best Investor Relations Awards) แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทั้งองค์กรในการดำเนินกิจกรรม ให้ความคิดเห็น เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสต่อผู้ถือหุ้นและผู้ต้องติดต่อกับนักลงทุนสัมพันธ์เป็นประจำ ตามแนวปฏิบัติที่ดีของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร พวกเราขอขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ทั้งในส่วนภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งพนักงานของบริษัทฯ ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมแก่ธุรกิจของบริษัทฯ มาโดยตลอด พวกเรายังคงยืนยันที่จะมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างดีที่สุดภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ภายใต้ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ขอบคุณครับ

(นาย หยัง เจิน ลี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ