เรียนผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ลำดับแรกสุด ผมอยากที่จะแสดงความขอบคุณแก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัท บี เจ ซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

อย่างที่ทุกท่านทราบ ในช่วง 3-4 ปีที่แล้วบริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 20 เนื่องจากสภาพตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่เอื้ออำนวย

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปีที่ผ่านมา คือเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กอย่างมาก เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่มีการชะลอตัว ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นของผู้ประกอบการจากประเทศจีน รวมไปถึงราคาน้ำมันที่ผันผวน ดังนั้น ผู้พัฒนาโครงการหลายแห่งจึงมีการลดงบประมาณการลงทุนจำนวนมากลง สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในหลากหลายอุตสาหกรรมและหลากหลายภูมิภาค อย่างก็ตาม บริษัทฯ ยังสามารถเข้าไปรับงาน FPSOs module โครงการใหม่ซึ่งเป็นการรับงานโดยตรงจากเจ้าของโครงการคือ บริษัท Petrobras และพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งนี้ ผมเชื่อว่าการเข้าไปรับงานโครงการ FPSOs module นอกเหนือจากจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าไปรับงานกับบริษัท Petrobras มากขึ้นในอนาคต ยังถือเป็นประสบการณ์ที่ดีรวมถึงเป็นการสร้างชื่อเสียงที่ดีแก่บริษัทฯ ในการเข้าไปร่วมประมูลงานโครงการขนาดใหญ่

ท่ามกลางช่วงเวลาที่ท้าทายทั่วทั้งอุตสาหกรรมและแนวโน้มอัตราการทำกำไรที่ลดลง สถานะการเงินของบริษัทฯ ยังคงแข็งแกร่งจากกระแสเงินสดที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากการชำระเงินของลูกค้าที่ตรงต่อเวลา นอกจากนี้ หลักฐานอีกอย่างหนึ่งคือ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นซึ่งต่ำกว่าระดับ 1.00 เท่าเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ในปี 2559 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับ 0.09 เท่า ทำให้บริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นต้องใช้แหล่งเงินกู้ระยะยาวจากสถานการเงินแต่อย่างใด โดยในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในระดับที่น่าพอใจซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลมากกว่า 350%

ในปัจจุบัน ยังคงมีโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่บริษัทเกิดขึ้นทั่วโลก เนื่องจากความยอดเยี่ยมของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯ ยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมประมูลจากบริษัทพลังงานและเหมืองแร่หลายแห่ง ซึ่งทำให้มูลค่างานที่บริษัทฯ เข้าร่วมประมูลทั้งหมดในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 580 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเกิดมาจากหลากหลายภูมิภาคและอุตสาหกรรม

สำหรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของปี 2560 ที่จะมาถึงนั้น ลำดับแรกบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นที่จะเข้ารับไปรับในตลาดต่างประเทศเป็นหลักทั้งตลาดปัจจุบัน และตลาดที่มีศักยภาพ รวมไปถึงในทวีปอื่นๆ อันประกอบไปด้วยแถบแอฟริกา เอเซียและตะวันออกกลางในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมเหมืองแร่ นอกเหนือจากอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

ลำดับที่ 2 ท่ามกลางสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ จะดำเนินการลดต้นทุนการดำเนินงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กอื่นๆ ได้ โดยทำการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ลำดับที่ 3 เพื่อเป็นการขยายตลาดและฐานลูกค้ามากขึ้น บริษัทฯ ได้เริ่มพิจารณาโครงการที่มีศักยภาพสำหรับตลาดในประเทศโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ในกลุ่มโรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ  เป็นต้น

สุดท้าย บริษัทฯ จะให้ความสำคัญในพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ผ่านการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะความรู้ให้แก่พนักงาน เพื่อทำให้ผลประกอบการกลับมาเติบโตอีกครั้งในอนาคต

โอกาสนี้ ในนามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคน  ผมอยากที่จะใช้โอกาสนี้แสดงความขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้ง สำหรับความเชื่อมั่นและการสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด ผมขอยืนยันอีกครั้งว่า บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและระมัดระวัง ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านและสร้างการเติบโตในอนาคตบนพื้นฐานแห่งความยั่งยืนต่อไป ขอบคุณครับ

(นาย หยัง เจิน ลี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ