ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำผิด การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับบริษัท และ/หรือ ผู้ลงทุน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและเบาะแสที่ท่านแจ้งมา เพื่อให้มีความยุติธรรมแก่ผู้ลงทุนและบริษัทโดยเร็วที่สุด

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยัง คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก CEO ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับสูงสุด

ประเภทการรับเรื่องร้องเรียน*

  • - กรุณาเลือกหัวข้อการร้องเรียน -
  • พบการทุจริต และ/หรือ ข้อสงสัย ภายในหน่วยงานของบริษัท
  • พบการบกพร่องของเจ้าหน้าที่ และ/หรือ พนักงานบริษัท
  • พบการดำเนินงาน/กิจกรรม ที่ไม่โปร่งใสต่อผู้ถือหุ้น
  • แจ้งข้อร้องเรียนอื่นๆ
Field is required!
Field is required!

รายละเอียด*

Field is required!
Field is required!

เอกสารแนบ

Upload your documents...
Field is required!
Field is required!
รองรับไฟล์ .doc .xls .pdf .jpe .jpeg .png .tif (ขนาดไม่เกิน 5MB)

ช่องทางติดต่อกลับผู้ร้องเรียน

Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!