คณะกรรมการบริษัท

นาย บุญช่วย ก่อกิจโรจน์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
นายคิล ยัง ลี
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
นายหยัง เจิน ลี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
นายเซิง วู ลี
รองกรรมการผู้จัดการ /กรรมการ
นายมายังซับ ซอง
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
นายเชิง จิน ลี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ /กรรมการ
รศ.ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายจุมพต กาญจนปัญญาคม
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ
กรรมการตรวจสอบ
นายจุมพต กาญจนปัญญาคม
กรรมการตรวจสอบ