ภาพรวมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายในการเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างมูลค่าระยะยาว และเป็นประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึด หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นแนวทาง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และให้ความสำคัญกับการมีจรรยาบรรณ เพื่อเป็นกรอบความประพฤติที่สะท้อนถึงคุณค่าองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้มีการพัฒนาตนเองสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช่ให้เหมาะสม โดยยึดมั่นในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่เข้าไปลงทุน การปฏิบัติที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นนั้นๆ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ากระบวนการจัดการที่ดี มีความโปร่งใส มีมาตรฐานสากล จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการและทำให้บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับมากขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ ตลอดจนนำไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนขององค์กร รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมโดยทั่วถึง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากสังคมและสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ

เพื่อให้การดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักปฏิบัติสากล และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี บริษัทฯจึงได้ปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

หลักการดำเนินธุรกิจ

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มีหลักการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างความสำเร็จสูงสุดในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนี้

  • ประกอบธุรกิจโดยเคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
  • ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
  • สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate Resilience)
  • สามารถแข่งขันอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
  • มีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาว

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมทุกฝ่าย ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดเป็นนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงความสำคัญและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ ดำเนินงาน และยังทำให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

  • โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
  • รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
  • การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขนาดไฟล์ : 0.99 MB
ชนิดไฟล์ : PDF
ข้อมูลล่าสุด : 2564