บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยบริษัท ได้เข้าร่วมในคำประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยบริษัทฯ ตระหนักว่าการทุจริตและคอร์รัปชั่นส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นการกระทำที่สร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัททางด้านจริยธรรม และอาจทำให้บริษัทไม่เป็นที่ยอมรับ รวมทั้งลดความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นฉบับนี้ขึ้น โดยถือเป็นส่วนเพิ่มเติมของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้