วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

  • เพื่อเป็นผู้ให้บริการที่ครบวงจรระดับโลก ทางด้านวิศวกรรม การจัดหาผลิตภัณฑ์ งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและงานประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่

พันธกิจ

  • เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น
  • เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ภายใต้คุณภาพที่ยอดเยี่ยมและการส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลา
  • เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง อันจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
  • เพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัท เพื่อคืนประโยชน์ให้แก่ชุมชมและปกป้องสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายธุรกิจ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเติมโตอย่างยั่งยืนในระยะเวลาและตระหนักถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังนั้น บริษัทจะดำเนินการโดย

  • มีการมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้า รวมไปถึงมีการกระจายฐานลูกค้าให้มากขึ้น พร้อมทั้งสร้างชื่อเสียงของบริษัทจากความสำเร็จของการส่งมอบโครงการ
  • รักษาความสามารถในการทำกำไร โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อความปลอดภัยและลดต้นุทนในการทำงาน
  • เพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานโดยการลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นและเพิ่มมาตราฐานการทำงาน รวมทั้งมีการรวมขั้นตอนการทำงานต่างๆ เข้าด้วยกัน
  • เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท