รายละเอียด

บริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างงานโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่โดยสามารถรับงานได้หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น เหมืองแร่ โรงไฟฟ้าและโรงงาน อุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาลูกค้าประทับใจในผลงาน ของบริษัทเป็นอย่างมาก โดยบริษัทจะมอบหมายให้ทีมวิศวกร ช่างฝีมือ ที่เหมาะสมกับงานโครงการแต่ละประเภทเข้ารับผิดชอบในการดำเนินโครงการในพื้นที่ก่อสร้างของลูกค้า งานติดตั้งและงานก่อสร้างนอกสถานที่ ในเป็นงานส่วนต่อเนื่องจากงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กที่ทำภายในโรงงานของบริษัท โดยบริษัทจะทำงานร่วมกันกับลูกค้าทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอน ของการวางแผนการดำเนินงาน การจัดหาวัตถุดิบ การควบคุม การตรวจ สอบ การแปรรูป และการประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ การขนส่ง การ ติดตั้งและก่อสร้างให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และให้แล้วเสร็จตามแผน งานที่กำหนด

โครงการลูกค้าขอบเขตงานประเภทปริมาณงานระยะเวลา
BAN HUAYXAI GOLD & SILVER MINING PROJECTPBMSTRUCTURE FABRICATION AND ON-SITE EQUIPMENT INSTALLATIONF & E3,000 TONS2010
HERMES H2 PLANT PROJECTAIR LIQUIDEREFORMERS, SILENCERS, CONVECTION COILS AND COLD COLLECTORF & E2,400 TONS2009
TENKE FUNGURUME MINING PROJECTPREEPORT-MCMORANSTORAGE TANKS FABRICATION AND SITE ERECTION OF PIPING WORK AND PLANT MAINTENANCEF & E5,000 TONS2008
BRIDGESTONE CARBON BLACK PROJECTBRIDGESTONE STEEL STRUCTURE AND PIPING FABRICATION F & E4,000 TONS2002 – 2004