เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า

เชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระ กรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน

*ชื่อ-นามสกุล
* โทรศัพท์
หัวข้อที่ต้องการเสนอ

ชื่อหัวข้อที่ต้องการเสนอ
รายละเอียด