บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน โดยจัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเป็นช่องทางในการสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจากความมุ่งมั่นในการทำงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding IR Award) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน “SET Award 2020” สำหรับกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาตลาด (Market Cap.) ระหว่าง 3,000 – 10,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563