บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต อย่างสมบูรณ์ โดยมีนายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ ประธานกรรมการ เข้ารับมอบประกาศนียบัตรในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี

งานดังกล่าวจัดโดยแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Corruption หรือ CAC) โดยได้รับการสนับสนุนการจัดทำโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และดำเนินการโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นนำ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย