แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563            ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด 
(มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติกำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2563 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเลขที่ 101 บริษัท บีเจซี เฮฟวี่
อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

  ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ บนเว็บไซต์ของบริษัท www.bjc1994.com
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

  จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 15 มิ.ย. 2563 13:05:21

Read More

กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการงดจ่ายปันผล (แก้ไขเอกสารแนบ)  กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข)              : 15 พ.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 16 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 22 มิ.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 19 มิ.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุมเลขที่ 101 ของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ 
อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
หมายเหตุ                      :
ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท
และส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้
ในการจัดสถานที่ประชุมจำเป็นต้องจัดให้มีระยะห่างในทุกจุด
ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด
และบริษัทต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดข
องไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด จึงอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน จากเดิม 9 ท่านรวมเป็น 10 
ท่าน และเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายมายังซับ ซอง เป็นกรรมการ เพิ่มอีก 1 ท่าน
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 พ.ค. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท 
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 440.58 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 08 มิ.ย. 2563 13:09:00

Read More

กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการงดจ่ายปันผลกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น
เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 เม.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 16 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 22 มิ.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 19 มิ.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุมเลขที่ 101 ของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ 
อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
หมายเหตุ                      :
ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท
และส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้
ในการจัดสถานที่ประชุมจำเป็นต้องจัดให้มีระยะห่างในทุกจุด
ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด
และบริษัทต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดข
องไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด จึงอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน จากเดิม 9 ท่านรวมเป็น 10 
ท่าน และเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายมายังซับ ซอง เป็นกรรมการ เพิ่มอีก 1 ท่าน
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 พ.ค. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท 
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 440.58 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 05 มิ.ย. 2563 22:09:00

Read More

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2020
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2563
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 15 พ.ค. 2563 22:13:45

Read More

อีกบทพิสูจน์ความสำเร็จของ BJCHI

แม้เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายแก่หลายธุรกิจเนื่องจากโรคระบาด Covid-19, บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ยังสามารถส่งมอบงานประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ชุดแรกของโครงการ LINDE ให้แก่ลูกค้าได้ตรงต่อเวลาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ งานในส่วนที่เหลือนั้น ก็ยังความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถส่งมอบงานดังกล่าวให้แก่ลูกค้าได้ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2563

นี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์และการแสดงให้ถึงศักยภาพของ BJCHI  รวมทั้งคำมั่นสัญญาที่ให้แก่ลูกค้าในการดำเนินโครงการ

ทั้งนี้ จากการที่ลูกค้าพึงพอใจกับผลงานของบริษัท ทำให้บริษัทกำลังอยู่ระหว่างพูดคุยกับลูกค้าสำหรับโอกาสในดำเนินโครงการที่มีศักยภาพอื่นๆ ในอนาคตอันใกล้นี้

Read More

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ปี 2563การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ (เพิ่มเติม)             : 24 เม.ย. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 18 มี.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 17 มี.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.13
จ่ายจากกำไรสุทธิ                   : 0.0705
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน       : 0.0595
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.25
วันที่จ่ายปันผล                    : 12 พ.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
เนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
("บริษัท") ได้แจ้งเลื่อนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2563
ออกไปก่อน ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมฯ ดังกล่าว
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 จึงได้มีมติดังนี้

1.  อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายจากกําไรสะสมในอัตราเดิมที่ได้เสนอไว้หุ้นละ 0.13 บาท 
คิดเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 208 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1  เงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 0.0595 บาทต่อหุ้น 
จ่ายจากกำไรสะสมในส่วนของกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
และได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
และผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษี

1.2  เงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 0.0705 บาทต่อหุ้น 
จ่ายจากกำไรสะสมในส่วนของกำไรจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ

โดยกำหนดให้วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) 
ในการได้รับเงินปันผลระหว่างกาล และกำหนดจ่ายปันผลระหว่างกาลในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563
ซึ่งเป็นไปตามกําหนดเดิม (ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์
 2563)
 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่มีการเสนอการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2562 อีก 
และจะรายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

2.  อนุมัติให้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 
ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2563 เข้าทำการสอบทานงบการเงินของบริษัทรายไตรมาสของปี 2563 เพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูล
และนำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยบริษัทจะเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้
-  นายชัยยุทธ อังศุวิทยา     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ
-  นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
-  นางสาวดรณี สมกำเนิด     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ
-  นางสาวจารุณี น่วมแม่     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 24 เม.ย. 2563 18:07:00

Read More

แจ้งการลงนามในสัญญาใหม่ บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
มีความยินดีที่จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า
บริษัทได้มีการลงนามในสัญญาว่าจ้างฉบับใหม่โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1)   โครงกร Pipe Spools for CRISP ในอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเคมี ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์
2)   โครงการ Modular Packages Skids for Gas Turbine ในโรงไฟฟ้า 
ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศบราซิล

มูลค่าสัญญาทั้ง 2 โครงการรวมประมาณ 750 ล้านบาท โดยเป็นงานเกี่ยวกับการจัดหาและแปรรูปงานโครงสร้างเหล็ก
งานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ งานประกอบและเชื่อมผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก
โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 - กรกฎาคม 2564

ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 15 เม.ย. 2563 07:38:09

Read More

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข template)การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 18 มี.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 17 มี.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.13
จ่ายจากกำไรสุทธิ                   : 0.0705
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน       : 0.0595
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.25
วันที่จ่ายปันผล                    : 12 พ.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
บริษัทฯ กำหนดให้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 24 เมษายน 2563 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามผลการดำเนินงานรายปีของปี 2562
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท โดยยังคงวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล (Record
Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ไว้ตามเดิม

ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 03 เม.ย. 2563 13:38:31

Read More