กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข)              : 15 พ.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 16 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 22 มิ.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 19 มิ.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุมเลขที่ 101 ของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ 
อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
หมายเหตุ                      :
ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท
และส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้
ในการจัดสถานที่ประชุมจำเป็นต้องจัดให้มีระยะห่างในทุกจุด
ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด
และบริษัทต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดข
องไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด จึงอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน จากเดิม 9 ท่านรวมเป็น 10 
ท่าน และเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งนายมายังซับ ซอง เป็นกรรมการ เพิ่มอีก 1 ท่าน
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 พ.ค. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท 
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 440.58 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 08 มิ.ย. 2563 13:09:00