เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 
ซึ่งให้เลื่อนวันหยุดราชการประจำปีในวันที่ 13-15 เมษายน 2563
เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และยับยั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศนั้น
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งยกเลิกวันหยุดตามประเพณีของบริษัทประจำปี 2563
ในวันที่ 13-15 เมษายน 2563 และจะกำหนดวันหยุดชดเชยในโอกาสต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 25 มี.ค. 2563 17:27:00