บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
มีความยินดีที่จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า
บริษัทได้มีการลงนามในสัญญาว่าจ้างฉบับใหม่โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1)     โครงกร Pipe Spools for CRISP ในอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเคมี ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์
2)     โครงการ Modular Packages Skids for Gas Turbine ในโรงไฟฟ้า 
ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศบราซิล

มูลค่าสัญญาทั้ง 2 โครงการรวมประมาณ 750 ล้านบาท โดยเป็นงานเกี่ยวกับการจัดหาและแปรรูปงานโครงสร้างเหล็ก
งานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ งานประกอบและเชื่อมผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก
โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 - กรกฎาคม 2564

ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 15 เม.ย. 2563 07:38:09