คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2020
ไตรมาส                       : Quarter 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2563

ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 16 พ.ย. 2563 08:10:22