คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2021
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2564

ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ : 17 พ.ค. 2564 08:08:00