การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ (เพิ่มเติม)             : 24 เม.ย. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 18 มี.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 17 มี.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.13
จ่ายจากกำไรสุทธิ                   : 0.0705
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน       : 0.0595
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.25
วันที่จ่ายปันผล                    : 12 พ.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
เนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
("บริษัท") ได้แจ้งเลื่อนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2563
ออกไปก่อน ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมฯ ดังกล่าว
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 จึงได้มีมติดังนี้

1.  อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายจากกําไรสะสมในอัตราเดิมที่ได้เสนอไว้หุ้นละ 0.13 บาท 
คิดเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 208 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1  เงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 0.0595 บาทต่อหุ้น 
จ่ายจากกำไรสะสมในส่วนของกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
และได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
และผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษี

1.2  เงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 0.0705 บาทต่อหุ้น 
จ่ายจากกำไรสะสมในส่วนของกำไรจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้
ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ

โดยกำหนดให้วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) 
ในการได้รับเงินปันผลระหว่างกาล และกำหนดจ่ายปันผลระหว่างกาลในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563
ซึ่งเป็นไปตามกําหนดเดิม (ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์
 2563)
 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่มีการเสนอการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2562 อีก 
และจะรายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

2.  อนุมัติให้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 
ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2563 เข้าทำการสอบทานงบการเงินของบริษัทรายไตรมาสของปี 2563 เพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูล
และนำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยบริษัทจะเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้
-  นายชัยยุทธ อังศุวิทยา     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ
-  นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
-  นางสาวดรณี สมกำเนิด     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ
-  นางสาวจารุณี น่วมแม่     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 24 เม.ย. 2563 18:07:00