แบบสรุปผลการดำเนินงาน (F45)                 
       บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

                   (หน่วย : พันบาท)
งบการเงิน                     
                   12 เดือน
                   ตรวจสอบ
    สิ้นสุดวันที่              31 ธันวาคม
       ปี               2563     2562
 กำไร (ขาดทุน)         (193,922)    47,211
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นข
องบริษัทใหญ่ *
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ          (0.12)     0.03
   ต่อหุ้น (บาท)      


ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน         
   ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ                      

*สำหรับงบการเงินรวม                

โปรดดูงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ก่อนการตัดสินใจลงทุน
 
 "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
 ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว"

             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นาย เซิง วู ลี )
                  กรรมการ
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ : 01 มี.ค. 2564 09:58:01