มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 16 ก.ค. 2563
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ

ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 16 ก.ค. 2563 17:23:00