ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
("บริษัท") เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติกำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเลขที่ 101 บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
 จำกัด (มหาชน) เลขที่ 594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

    ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ บนเว็บไซต์ของบริษัท www.bjc1994.com
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

    จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 20 มี.ค. 2563 17:32:00